ניתן לשלוח מידע אנונימי. עם זאת, ציון מספר הטלפון שלכם או כתובת האימייל יקל עלינו לטפל במידע. חובה למלא פרטים אישיים בעת משלוח תמונה, קובץ או מידע אחר המוגן בזכויות יוצרים אשר בבעלותכם.
המידע
מאת (לא חובה)
דואר אלקטרוני (לא חובה)
טלפון (לא חובה)
-
הוספת קובץ (לא חובה)
קרדיט צלם
אם החומר נשלח על ידי ארגון/משרד/חברה,
נא למלא את הפרטים הבאים בנוסף:
שם ארגון
שם האדם המוסמך להתחייב בשם הארגון
אישור פרסום ותנאי משלוח
אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לידיעות אחרונות באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר לידיעות אחרונות מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא ידיעות אחרונות לנכון, ומתיר לידיעות אחרונות לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי ידיעות אחרונות אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.
אני מאשר/ת כי קראתי את ההסכם למשלוח תכנים לידיעות אחרונות, והסכמתי לתנאיו - סימון תיבה זו חובה רק במידה וצורף קובץ.
אני מאשר/ת פרסום ותנאי משלוח